NORASI TEAM

วิศวกรระบบจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิก

ที่มีประสิทธิผลของทีมสหวิทยาการ

Deliberately engineer systems

by Thai systemists

บริการ

Systems Engineering (SE) วิศวกรรมระบบ | Model-Based Systems Engineering (MBSE) วิศวกรรมระบบที่ทำงานบนแบบจำลองดิจิทัล | Digital Engineering (DE) วิศวกรรมดิจิทัล

ทีมนรสีห์

ทีมนรสีห์สั่งสมประสบการณ์ด้านวิศวกรรมระบบ (SE) และวิศวกรรมระบบแบบจำลอง (MBSE) มากกว่า 10 ปี มีประสบการณ์และทักษะในการพัฒนาความชำนาญการด้าน SE/MBSE/DE

วิศวกรระบบจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกที่มีประสิทธิผลของทีมสหวิทยาการ

  • นำหลักการวิศวกรรมระบบมาประยุกต์ใช้กับงานและวิธีการทำงานของเรา
  • มุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานที่สัญญาไว้ด้วยคุณภาพระดับสูง
  • ผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมระบบคือลูกค้าของเราและเราให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการด้วยความเข้าใจวิศวกรระบบในวิชาชีพเดียวกัน
  • เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของทีมนรสีห์ให้เป็นที่ต้องการของสังคม
ที่ปรึกษาโครงการที่ใช้วิศวกรรมระบบ

หลักสูตรอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

อุตสาหกรรม

สถาบันการศึกษา

ทีมนรสีห์ทำงานกับนักการศึกษาในการบูรณาการ MBSE และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรที่ต้องการประยุกต์ใช้ MBSE ในการเรียนการสอน

  • แนะนำและสาธิตซอฟต์แวร์ในการสอน MBSE ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์
  • อบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติด้านวิศวกรรมระบบให้แก่อาจารย์เพื่อจุดประสงค์การเตรียมสอน
  • โปรแกรมสอนร่วมมือกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา
  • ความร่วมมือในด้านวิจัยและการอุตสาหกรรม
  • ให้คำปรึกษาการทำหลักสูตรด้านวิศวกรรมระบบ
สมาคมวิชาชีพ

องค์กรดิจิทัล

เทคโนโลยี

MBSE Technology

เทคโนโลยี MBSE ชั้นนำของพันธมิตรนรสีห์ ปัจจุบันนรสีห์เป็นพันธมิตรทางการค้าอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของบริษัท OBEO ประเทศฝรั่งเศษและบริษัท Change Vision ประเทศญี่ปุ่น ในการนำเครื่องมือ MBSE หลายประเภทและความรู้ในด้าน MBSE มาส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแก่วิศวกรไทย

OBEO :: Capella & LCA Solution

วิศวกรรมระบบที่ใช้แบบจำลอง OpenSource MBSE Capella, Arcadia Method, Capella AddOns, MBSE solution for Life Cycle Assessment (LCA)

Astah :: Safety Engineering

วิศวกรรมความปลอดภัย Safety Engineering, STAMP/STPA, SysML, GSN/D-CASE

ทีมงานนรสีห์

อ. วรเชษฐ์ เจริญสวัสดิ์

ติดต่อทีมงานนรสีห์

โทร. +66-9-2432-0553

อีเมล์ mbse@norasi-team.com

อาจารย์ วรเชษฐ์ มีประสบการณ์กว่าทศวรรษในงานที่ปรึกษาและวิศวกร MBSE นักพัฒนาแพลตฟอร์ม Digital Thread ในงานอุตสาหกรรมและการใช้ออนโทโลยีในงานวิศวกรรม เขามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในสาขาวิชาวิศวกรรมนี้ในหลากหลายอุตสาหกรรมเป็นสมาชิก National Defense Industrial Association (NDIA, หมายเลขสมาชิก 1590773) และ International Council on Systems Engineering (INCOSE หมายเลขสมาชิก 42112) เป็นเชี่ยวชาญในการใช้วิธีการ Arcadia วิธีการด้านวิศวกรรมระบบของบริษัท Thales และใช้เครื่องมือ Capella เป็นผู้ใช้และผู้สร้างโมเดล SysML ที่ได้รับการรับรอง OMG นอกเหนือจากคุณวุฒิทางเทคนิคแล้ว เขาเป็นพันธมิตรทางการค้าอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของบริษัท OBEO ประเทศฝรั่งเศษและบริษัท Change Vision ประเทศญี่ปุ่น ในการนำเครื่องมือ MBSE หลายประเภทและความรู้ในด้าน MBSE มาส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแก่วิศวกรไทยและโครงการวิศวกรรม อาจารย์ วรเชษฐ์ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีโอกาสทำงานในด้านนี้กับหลายองค์กรในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2013 เขารักษาการหัวหน้า Chapter สภาระหว่างประเทศด้านวิศวกรรมระบบประเทศไทย (INCOSE Thailand) มาตั้งแต่ปี 2020 จนถึงปัจจุบัน และเป็นวิศวกรอาสาสมัครหลักในชุมชม SE มาตั้งแต่ 2016 จน INCOSE Thailand ได้รับการยอมรับในภูมิภาคอย่างเป็นทางการในปี 2023 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นของเขาในสาขานี้

คุณธฤตวัน (เจี๊ยบ)

ทีมงานฝ่ายโปรแกรมการอบรมและความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรม

คุณคมสัน (กัน)

ทีมงานฝ่ายเทคนิคและสภาพแวดล้อมบริการ

กิจกรรมนรสีห์

นรสีห์ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน INCOSE Thailand Symposium 2024 กับสมาชิก INCOSE ในประเทศไทย
ทีมนรสีห์ร่วมประชุมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เรื่องความคืบหน้าด้านวิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมระบบในประเทศไทย
นรสีห์อบรม Model-Based Systems Engineering ที่ Precise Corporation
นรสีห์ได้รับเชิญจาก KMITL สอนในชั้นเรียนพิเศษในหัวข้อ “เครื่องมือและวิธีการสำหรับการออกแบบระบบ” ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร KMITL EME ที่บุกเบิกสอนวิชาด้านวิศวกรรมระบบ
นรสีห์ร่วมบรรยายงาน SE Meet Space Agency & Defense Professionals จัดโดย INCOSE Thailand
นรสีห์ร่วมประชุมกับ INCOSE ประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศทีมเพื่อสนับสนุน MBSE ให้แก่วิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
นรสีห์ร่วมบรรยายและเสวนาในหัวข้อ Digital Engineering ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566