• นรสีห์พร้อมให้คำปรึกษาและอบรม OBEO EcoDesign, MBSE Solution สำหรับ LifeCycle Assessment (LCA)

  นรสีห์พร้อมให้คำปรึกษาและอบรม OBEO EcoDesign, MBSE Solution สำหรับ LifeCycle Assessment (LCA)

  นรสีห์ พร้อมให้คำปรึกษาและอบรม OBEO EcoDesign โซลูชั่น MBSE สำหรับ LifeCycle Assessment (LCA) นรสีห์ ผู้นำด้านเทคโนโลยีและโซลูชั่นการออกแบบเชิงวิศวกรรม ขอเสนอ OBEO EcoDesign โซลูชั่น MBSE (Model-Based Systems Engineering) ที่ช่วยให้คุณประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ได้อย่างครบถ้วนตลอดวัฏจักรชีวิต (LifeCycle Assessment – LCA) OBEO EcoDesign ช่วยให้: นรสีห์ นำเสนอบริการ ให้คำปรึกษา และ อบรม เกี่ยวกับ OBEO EcoDesign โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ บริการของเรา: ทำไมต้องเลือกนรสีห์: ติดต่อนรสีห์

  Know More

 • นรสีห์ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน INCOSE Thailand Symposium 2024 กับสมาชิก INCOSE ในประเทศไทย

  นรสีห์ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน INCOSE Thailand Symposium 2024 กับสมาชิก INCOSE ในประเทศไทย

  นรสีห์ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน INCOSE Thailand Symposium 2024 กับสมาชิก INCOSE ในประเทศไทย ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 6-9 สิงหาคม 2567 รายละเอียดสามารถติดตามได้ที่ INCOSE Thailand

  Know More

 • ทีมนรสีห์ร่วมประชุมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เรื่องความคืบหน้าด้านวิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมระบบในประเทศไทย

  ทีมนรสีห์ร่วมประชุมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เรื่องความคืบหน้าด้านวิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมระบบในประเทศไทย

  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำโดย ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร ประธาน, ดร. วิทยา สุหฤทดำรง รองประธาน, คณะที่ปรึกษา ดร. อานนท์ ฝึกฝน, นายวรเชษฐ์ เจริญสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการทีมนรสีห์) ประชุมหารือความคืบหน้าด้านวิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมระบบในประเทศไทย มีวาระเรื่องนโยบาย และความร่วมมือระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผศ. ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง คณบดี และ ผอ. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, ดร. บุญฑริกา เกษมสันติธรรม, อาจารย์ประจำ , ดร. วราสิณี ฉายแสงมงคล อาจารย์ประจำ, อ. บวรศักดิ์ สกุลเกื้อกูลสุข รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ 21 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

  Know More

 • นรสีห์อบรม Model-Based Systems Engineering ที่ Precise Corporation

  นรสีห์อบรม Model-Based Systems Engineering ที่ Precise Corporation

  ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 นรสีห์ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท Precise Corporation ในการอบรม Model-Based Systems Engineering บริษัท Precise Corporation เป็นบริษัทมหาชนบริษัทแรกในประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานด้านไฟฟ้าและพลังงานสมัยใหม่อย่างครบวงจร ที่จริงจังกับความสำคัญของวิศวกรรมระบบและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานวิศวกรรม บริษัท Precise Corporation มีวิศวกรที่เป็นสมาชิก INCOSE (International Council on Systems Engineering) มีการใช้งบประมาณวิจัยและอบรมพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ๆที่เหมาะสมกับยุคสมัยให้แก่วิศวกรในทุกแผนกสำคัญและบริษัทในเครืออย่างจริงจัง ทีมนรสีห์ มีโอกาสเป็นส่วนอยู่ในช่วงเวลาที่บริษัท Precise Corporation เริ่มสร้างคณะทำงานด้านวิศวกรรมระบบภายในองค์กร ส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้แก่วิศวกร ได้เรียนรู้และฝึกทักษะความชำนาญการด้าน MBSE และเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินอวกาศและความมั่นคง เช่น เครื่องมือ Capella, วิธีการวิศวกรรม Arcadia, พื้นฐานด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ระบบ, และมาตรฐานเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมระบบและสถาปัตยกรรม เช่น ISO/IEC 15288 และ ISO/IEC/IEEE 42010 วรเชษฐ์ เจริญสวัสดิ์ Director at NORASI…

  Know More

 • นรสีห์ได้รับเชิญจาก KMITL สอนในชั้นเรียนพิเศษในหัวข้อ “เครื่องมือและวิธีการสำหรับการออกแบบระบบ” ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร KMITL EME ที่บุกเบิกสอนวิชาด้านวิศวกรรมระบบ

  นรสีห์ได้รับเชิญจาก KMITL สอนในชั้นเรียนพิเศษในหัวข้อ “เครื่องมือและวิธีการสำหรับการออกแบบระบบ” ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร KMITL EME ที่บุกเบิกสอนวิชาด้านวิศวกรรมระบบ

  วันที่ 13 มีนาคม 2567 คุณวรเชษฐ์ เจริญสวัสดิ์ ผู้อำนวยการทีมนรสีห์ ได้รับเชิญจาก ดร. วิทยา สุหฤทดํารง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อ.ผู้สอน ที่บุกเบิกงานสอนด้านวิศวกรรมระบบในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย สอนในชั้นเรียนพิเศษ 3 ชั่วโมงในหัวข้อ “เครื่องมือและวิธีการสำหรับการออกแบบระบบ” ให้กับนักศึกษาการจัดการด้านวิศวกรรมและวิศวกรรม (B.Eng. Engineering Management and Entrepreneurship International Program EME – โปรแกรมนานาชาติ)

  Know More

 • นรสีห์ร่วมบรรยายงาน SE Meet Space Agency & Defense Professionals จัดโดย INCOSE Thailand

  นรสีห์ร่วมบรรยายงาน SE Meet Space Agency & Defense Professionals จัดโดย INCOSE Thailand

  INCOSE Thailand จัดงานสัมมนาออนไลน์ด้านวิศวกรรมระบบชื่องาน SE Meet Space Agency & Defense Professionals ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2566

  Know More

 • นรสีห์ร่วมประชุมกับ INCOSE ประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศทีมเพื่อสนับสนุน MBSE ให้แก่วิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

  นรสีห์ร่วมประชุมกับ INCOSE ประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศทีมเพื่อสนับสนุน MBSE ให้แก่วิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เป็นโอกาสที่ได้เยี่ยมสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ​เป็นครั้งที่ 2 หลังจากได้เคยมาเยี่ยมเยือนมาแล้ว 8 ปีที่แล้ว ในการบรรยายเรื่อง DoD Framework ที่ สทป. ของ วรเชษฐ์ เจริญสวัสดิ์ (NORASI TEAM LEAD) โดยคณะได้มีโอกาสเยี่ยม ผู้บริหาร สทป. นาวาอากาศโท ดร.เพิ่มศักดิ์ ศิริพละ รองผู้อำนวย สทป., นาวาอากาศเอก นิธินันท์ ตันวิไลพงศ์, นาวาเอก ณณัท ฐานทัดสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมระบบ, นาวาอากาศโท พีระยุทธ สารตายน ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา และคณะผู้เชี่ยวชาญฝ่ายวิศวกรรมระบบ เพื่อนำเสนอ วาระการสนับสนุนวิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ หลังจากสภาระหว่างประเทศด้านวิศวกรรมระบบแห่งประเทศไทย (INCOSE Thailand) ได้รับการอนุมัติจัดตั้งในประเทศไทยในปี 2566 จากสภาวิศวกรรมระหว่างประเทศด้านวิศวกรรมระบบ (INCOSE) สาขาใหญ่ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและอากาศยานและอวกาศคืออุตสาหกรรมหลักที่มีความจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะวิศวกรรมระบบ การส่งเสริมและพัฒนาความชำนาญการวิศวกรรมระบบของวิศวกรไทยเป็นภาระกิจของสภาระหว่างประเทศด้านวิศวกรรมระบบแห่งประเทศไทย กิจกรรมและงานสัมมนาวิศวกรรมระบบจึงเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในวิศวกรรมระบบในประเทศไทย…

  Know More